RES#01-2013 Muling pagpapatupad ng buwanang butaw

KATITIKAN NG PANGKALAHATANG PAGPUPULONG NG KASAPI NG RHHAI NA GINANAP NOONG IKA-9 NG HUNYO, 2013 2:00 PM SA CLUB HOUSE

Mga Dumalo: MGA MIYEMBRO AT NAMUMUNO

KAPASIYAHAN BLG. 01, S-2013

ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY SA KASUNDUAN SA MULING PAGPAPATUPAD NG BUWANANG BUTAW

YAYAMANG, ang buwanang butaw ng mga miyembro sa loob ng subdibisyon ay isang magandang paraan upang makalikom ng pondo para makagawa ng mga proyekto para sa ikauunlad ng subdibisyon.

YAYAMANG, ang mga aktibong mamamayan na mismo ang nagsusog na ibalik ang buwanang butaw upang makatulong sa pagmementina at para sa karagdagang proyekto ng subdibisyon.

YAYAMANG, ang asosasyon ay may maayos na ulat pananalapi, bukas na libro at impormasyon at maayos na pagiimpok sa banko “Bank Account” na sapat upang pagkatiwalaan ng mga miyembro ang pamunuang humahawak rito.

NA, lahat ng mga miyembro ay dapat na magbayad ng buwanang butaw bilang pang mentina sa mga ari-arian, pasilidad o amenities ng subdibisyon.

NA, ang buwanang butaw ng may-ari na miyembro ng asosasyon na nagpapaupa o nagpatira sa bahay o lote sa loob ng subdibisyon ay dapat na bayaran ng umuupa o nakatira rito na ibabawas naman ng nangungupahan sa buwanang bayad pagtira sa may-ari.

NA, ang buwanang butaw ay may halagang isang daang piso sa bawat buwan (P100) o isang libu at dalawang daang piso (P1,200) sa loob ng isang taon upang mabuo ang porsento “Shared of Stock” na basehan sa dibidendo ng bawat nagbabayad at isa ring basehan sa pagiging aktibong kasapi at pagtanggap ng ilang benepisyo.


NA, ang bawat miyembro ay binibigyan ng kaluwagan sa pagbabayad ng buwanang butaw hanggang sa pinakamaliit na halaga “Minimum Amount” na limampung piso (P50) sa bawat buwan o mahulugan ang kabuuang halaga sa loob ng isang taon.

NA, ang buwanang butaw ay dapat na mabayaran sa pamamagitan ng Ingat-Yaman na siya namang magpapasok sa banko upang ipunin at ang lupon ng kaperahan (Finance & Budget Committee) ang siya namang magaayos ng pagkakahati nito ayon sa mga proyektong paglalaanan.

NA, ang buwanang butaw ay nahahati ayon sa mga sumusunod na paglalaanan na proyekto;

1. Seguridad at kaligtasan (Security & Safety) = 50%
kasama na rito ang Guwardiya (Security Guard) kung kakayanin na ng pondo ang pagpapasweldo, karagdagang insentibo “incentives” sa tanod ng barangay, mga Security Camera at iba pang kagamitan sa siguridad at katahimikan ng subdubisyon.

2. Mentina sa subdibisyon (Kapaligiran at kalikasan)
(Subdivision Maintenance &Environment Concern) = 30%
mentina o pagawain sa mga ari-arian (amenities) ng subdibisyon tulad ng ilaw sa poste, bakod, tagalinis at iba pang may relasyon sa kapaligiran ng subdibisyon, karagdagang insentibo “incentives” sa umuikot na naghahakot ng basura, mga gamit sa opisina at mga seminar o pagmumulat na may kinalaman sa kapaligiran, kalikasan at kalinisan.

3. Mga proyektong pangkabuhayan (Livelihood Projects) = 10%
ang pondong nakalaan rito ay magagamit na pangdagdag sa pagnenegosyo at panghanap buhay at ang tatlumpung porsento (30%) mula sa kita nito ay ilalaan sa dibidendo. Ilang halimbawa ng mga proyekto ay ang pagpapautang (Micro Finance) sa dagliang nangangailangan at naghahanap-buhay, kita sa tricycle toda, pagpapaupa sa mga amenities ng asosasyon at iba pang pangkabuhayan.

4. Subi o ipon (Savings) = 10%
ang pondong nakalaan dito ay mananatiling nasa banko at hindi gagamitin sa loob ng napag-usapang panahon o sa biglaang pangangailangan.
NA, ang paggamit sa pondo mula sa mga kita at proyektong paglalaanan ng pondo ay kailangan may kaakibat na plano ng proyekto o “project proposal” at resolusyon na pirmado ng pamunuan ayon sa nagpagkasunduan sa pangkalahatang pulong.

NA, ang perang malilikom mula rito kasama na ang pera sa banko ay hindi dapat na ipahiram o hiramin, gamitan o ipagamit sa sinuman ng walang basehan at hindi nalalaman at pahintulot ng pamunuan at mga miyenbro alinsunod sa alituntunin at resulosyon pang-kaperahan
KUNG KAYA, ang resolusyon na ito ay ginawa upang pagtibayin ang kasunduan sa pagpapatupad ng buwanang butaw sa mga nakatira sa loob Roseville Heights Subdivision sa kapakanan ng mga mamamayang nakatira rito.

X---------------------------------------------------------------------------------------------------X

Pinagtibay ng mga namumuno ang resolusyong ito ngayong ika-4 ng Hulyo 2013 sa lugar ng Roseville Heights Subdivision.
See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com