RES#06-2013 Paghirang ng bagong opisyales

KATITIKAN NG PULONG NG RHHAI BOARD OF DIRECTORS NA
GINANAP NOONG IKA-25 NG MAYO, 2013 SA GANAP NA ALAS 2:00 NG HAPON SA TAHANAN NI PANGULO ELITO CIRCA.

Mga Dumalo:
ELITO V. CIRCA, ALBERTO R. RAMOS, MERCY L. MIMBAN, CORAZON A. LAPENNA, FERNANDO DALUSONG

Hindi Dumalo:
OLIVER GAOAT, SEBASTIAN DG. APOLONIO, RICARDO V. AGUINALDO, JR.

KAPASIYAHAN BLG. 06, S- 2013

ANG KAPASIYAHAN SA PAGPAPALIT AT PAGDARAGDAG NG TATLO (3) NA DIRECTORS DAHIL SA KAKULANGAN NG MGA NAGSASAAYOS NG MGA PROYEKTO:

YAYAMANG, ang pagdaragdag at pagpapalit ng Pito (7) na directors ay makakatulong sa pagbabalangkas ng mga proyektong ikauunlad at ikagaganda ng Roseville Subd.;

YAYAMANG, para sa mabilis na pag-usad ng mga proyekto at maiwasan ng pagkabalam nito sanhi ng kakulangan ng mga gagalaw at gaganap sa nakatakdang proyekto;

KUNG KAYA’T; sa nagkakaisang mungkahi ng lahat base sa naunang pagpupulong ng mga natitirang mga opisyales;

NAPAGPASIYAHAN, ng mga natirang opisyales base sa “Referendum and Position Recall of Election Officer” ang karagdagan at ipapalit sa bakanteng posisyon ay ang mga sumusunod;

MGA DATING POSISYON ILILIPAT KARAGDAGAN
01. Board Secretary Magararu, Bezt Gee
02. Board Treasurer Mercy L. Mimban
03. Financial Management Committee Director May Ann Enriguez
04. Maintenance Committee Director Ricardo V. Aguilnado, Jr. Fernando Dalusong
05. Livelihood Committee Director Celso B. Mangalindan Ramilo DL. Miguel
05. OIC-SK Chairman Zeus Apolonio
06. Grievance Members Coordinators Bezt Gee S. Magararu Liza Dela Cruz
07. Zone/Street Leader Chairperson Romeo Villaflor

PINAGTIBAY: ngayong ika-5 ng Hunyo 2013.

MERCY L. MIMBAN
Board Secretary
A P P R O V E D:

ELITO V. CIRCA OLIVER O. GAOAT
Board President Board Vice-President


ALBERTO R. ROXAS
Board Treasurer Development and Services Director


CORAZON A. LAPENNA SEBASTIAN DG. APOLONIO
Public Relation Officer Director Social and Cultural Affair Director


RICARDO V. AGUINALDO, JR. FERNANDO DALUSONG
Grievance Adjudication Director Peace-and-Order Director

See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com