RES#02-2013 Pagtalaga sa pamumurol ng tubig

KATITIKAN NG PANGKALAHATANG PAGPUPULONG NG KASAPI NG RHHAI NA GINANAP NOONG IKA-9 NG HUNYO, 2013 SA GANAP NA ALAS 2:00 NG HAPON SA CLUB HOUSE.

Mga Dumalo:
MGA MIYEMBRO, NAMUMUNO: ELITO V. CIRCA, OLIVER GAOAT, ALBERTO R. RAMOS, MERCY L. MIMBAN, CORAZON A. LAPENNA, FERNANDO DALUSONG, BEZT GEE MAGARARU

Hindi Dumalo:
NAMUMUNO: SEBASTIAN DG. APOLONIO, RICARDO V. AGUINALDO, JR.

KAPASIYAHAN BLG. 02, S- 2013

ANG KAPASIYAHAN SA PAGTATALAGA KAY DIR. FERNANDO DALUSONG BILANG TAGAPANGALAGA NG LINYA NG KURYENTE AT NG KATUBIGAN, AT KARAPATANG MAMUTOL NG LINYA NG TUBIG SA MGA NANINIRAHANG HINDI NAGBABAYAD NG TUBIG:

YAYAMANG, napag-usapan ang tungkol sa mga hindi nagbabayad ng tubig at ilang problemang may kinalaman sa katubigan gayon na rin ang mga problema sa linya ng ilaw;

YAYAMANG, lumalaki ang mga singilin o mga hindi nagbabayad ng tubig at nagkakaroon ng pangambang hindi mabayaran ang nakunsumong tubig;

KUNG KAYA’T; sa nagkakaisang mungkahi ng lahat base sa pagpupulong ng mga nakatira at mga opisyales ng subdibisyon, na magtalaga ng taong mamamahala sa linya ng mga ilaw at mamumutol sa linya ng tubig ng mga hindi nagbabayad na ayon sa regulasyon ng asosasyon;

NAPAGPASIYAHAN, na italaga at bigyan ng karapatan si Director Fernando Dalusong na mamamahala sa linya ng ilaw at bigyan ng karapatan na mamutol ng linya ng tubig sa mga hindi nagbabayad;

PINAGTIBAY: ngayong ika-9 ng Hunyo 2013.

BEZT GEE S. MAGARARU
Board Secretary
A P P R O V E D:

ELITO V. CIRCA OLIVER O. GAOAT
Board President Board Vice-President


MERCY L. MIMBA ALBERTO R. ROXAS
Board Treasurer Development and Services Director


CORAZON A. LAPENNA SEBASTIAN DG. APOLONIO
Public Relation Officer Director Social and Cultural Affair Director


RICARDO V. AGUINALDO, JR. FERNANDO DALUSONG
Grievance Adjudication Director Peace-and-Order Director

See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com