RES#03-2013 Water Fire Hydrant

KATITIKAN NG PANGKALAHATANG PAGPUPULONG NG KASAPI NG RHHAI NA GINANAP NOONG IKA-9 NG HUNYO, 2013 SA GANAP NA ALAS 2:00 NG HAPON SA CLUB HOUSE.

Mga Dumalo:
MGA MIYEMBRO, NAMUMUNO: ELITO V. CIRCA, OLIVER GAOAT, ALBERTO R. RAMOS, MERCY L. MIMBAN, CORAZON A. LAPENNA, FERNANDO DALUSONG, BEZT GEE MAGARARU

Hindi Dumalo:
NAMUMUNO: SEBASTIAN DG. APOLONIO, RICARDO V. AGUINALDO, JR.

KAPASIYAHAN BLG. 03, S- 2013

ANG KAPASIYAHAN SA PAGLALAGAY NG WATER FIRE HYDRANT SA ILANG PILING KALYE NG SUBDIBISYON:

YAYAMANG, ang katubigan ay matagal na ang serbisyo at maayos naman na gumagana, ang tangke ng tubig ay nananatili namang malinis dahil sa disenyo at materyal na ginamit. Subalit hindi kaila sa mga naninirahan rito na kinakailangan na ang malawakang paglilinis nito dahil sa mga naiipong dumi sa mga linyang-tubo ng tubig.

YAYAMANG, ang mga linya ng tubig ay napag-iipunan ng mga dumi na lumalabas sa mga puso ng mga bahayan tuwing bumabalik ng daloy ng tubig kapag nawawalan at bumabalik ang kuryente;

YAYAMANG, ang mga dumi sa linya ng tubig ay walang lalabasan kung ito ay lilinisin at walang pagkukuhanan ng tubig kung may mangyayaring sakuna o sunog;

KUNG KAYA’T; sa nagkakaisang mungkahi ng lahat base sa pagkalahatang pagpupulong ng mga natitirang opisyales at dumalong mga kasapi;

NAPAGPASIYAHAN, ng mga miyembro at opisyales na lagyan ng water fire hydrant ang ilang kalye ng Roseville Heights Subdivision sa lalong madaling panahon. Maglaan ng pondo at bumili ng mga gamit na kakailanganin upang maitayo ang mga water fire hydrant;

PINAGTIBAY: ngayong ika-9 ng Hunyo 2013.

BEZT GEE S. MAGARARU
Acting Board Secretary
A P P R O V E D:

ELITO V. CIRCA OLIVER O. GAOAT
Board President Board Vice-President


MERCY L. MIMBAN ALBERTO R. ROXAS
Acting Board Treasurer Development and Services Director


CORAZON A. LAPENNA SEBASTIAN DG. APOLONIO
Public Relation Officer Director Social and Cultural Affair Director


RICARDO V. AGUINALDO, JR. FERNANDO DALUSONG
Grievance Adjudication Director Peace-and-Order Director

See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com