RES#04-2013 Pagpapatayo ng Muti-Functional Gym

KATITIKAN NG PANGKALAHATANG PAGPUPULONG NG KASAPI NG RHHAI NA GINANAP NOONG IKA-9 NG HUNYO, 2013 SA GANAP NA ALAS 2:00 NG HAPON SA CLUB HOUSE.

Mga Dumalo:
MGA MIYEMBRO, NAMUMUNO: ELITO V. CIRCA, OLIVER GAOAT, ALBERTO R. RAMOS, MERCY L. MIMBAN, CORAZON A. LAPENNA, FERNANDO DALUSONG, BEZT GEE MAGARARU

Hindi Dumalo:
NAMUMUNO: SEBASTIAN DG. APOLONIO, RICARDO V. AGUINALDO, JR.

KAPASIYAHAN BLG. 04, S- 2013

ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY SA KASUNDUAN NA PAGPAPATAYO NG MULTI-FUNCTIONAL MINI-GYM.

YAYAMANG, ang mamamayan ng Roseville subdibisyon ay dumarami na at may higit kumulang na 200 pamilya at dumarami na rin ang mga kabataan na humihiling ng lugar na palaruan, pulungan at paggaganapan ng malalaking okasyon.

YAYAMANG, ang mga mamamayan ay nagtitiis sa init ng araw at ulan tuwing may okasyon tulad ng Christmas party, palaro ng subdibisyon, general assembly meeting at iba pang malalaking okasyon na nangangailangan ng malawak na lugar.

NA, ang nasabing club house sa loob ng subdibisyon ay hindi sapat sa dami ng dumadalo at walang lugar ng laruan para sa kabataan at bukod rito hindi pa ito ipinagkakaloob ng developer sa asosayon.

NA, ang subdibisyon sa lawak na 9.2774 hectars ay may open space na 1,389 meters na sapat upang tayuan ng Multi-Functional Mini-Gym na pinapayagan naman ng HLURB sa kabila ng wala pang Certificate of Completion ang developer.

KUNG KAYA, ang resolusyon na ito ay ginawa upang pagtibayin ang kagustuhang magpatayo ng Multi-functional Mini-Gym at hilingin sa gobyerno, private o sa mga nakaupong naglilingkod sa bayan ang pagpapagawa nito.

X---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X
Pinagtibay ng mga namumuno ang resolusyong ito ngayong ika-30 ng Hunyo 2012 sa lugar ng Roseville Heights Subdivision.


BEZT GEE S. MAGARARU
Board Secretary
A P P R O V E D:

ELITO V. CIRCA OLIVER O. GAOAT
President Vice-President


MERCY L. MIMBAN CORAZON A. LAPENNA
Board Treasurer Public Relation Officer


ALBERTO R. ROXAS SEBASTIAN G. APOLONIO
Financial & Project Director Social-Cultural Director


RICARDO V. AGUINALDO, JR. FERNANDO P. DALUSONG
Grievance Director Peace-and-Order Director

See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com