RES#02-2012: Pagpapagawa ng Guard House bilang opisina ng asosasyon

KAPASIYAHAN BLG. 02, S-2012

ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY SA KASUNDUAN SA PAGPAPAGAWA NG GUARD HOUSE MAIN GATE PARA MAGING OPISINA NG ASOSASYON.

YAYAMANG, ang asosasyon ay may proyektong palakasin ang pangungulekta ng bayad sa tubig, buwanang butaw at ilang boluntaryong pangangalap ng donasyon kasama na ang pagbabantay ng subdibisyon.

YAYAMANG, napagkasunduan ng mga mamamayan sa pangkalahatang pagpupulong noong ika-19 ng Mayo 2012 na gawing centralize o isang lugar na lamang ang pupuntahan para sa pagbabayad at bagsakan ng mga sulat mula sa labas.

NA, lahat ng mga mamamayan na may bayarin ay kusang loob na lamang pupunta sa opisina at doon magbabayad, maghahain ng suhistyon at iba pang katanungan na may relasyon sa asosasyon.

NA, ang gagawing opisina sa una at pagsisimula ay ipapagawa, paglalaanan at gagastusan ng pondo mula sa pera ng tubig na hindi tataas sa P15,000.00 at kung kukulangin ay manggagaling naman sa donasyon ng ilang mamamayan. Ilan sa mga ipapagawa ay ang dalawang pinto, bubutas ng maliit na binta sa pader, mga ilaw at socket ng kuryente at lalagyan ng CCTV camera sa labas.

NA, ang layunin at paggagamitan ng opisina ng asosayon ay ang mga sumusunod;
• Tanggapan ng mga magbabayad sa tubig, buwanang butaw at donasyon
• Bagsakan ng mga sulat mula sa labas
• Tatauhan ng available na opisyales o rondang bantay subdibisyon sa araw at gabi
• Tatauhan ng regular na secretary assistant / book keeper sa napagkasunduang regular na oras ng pagpasok

NA, ang resolusyon na ito ay ginabayan at pinag-usapan ng mga kasapi at pamunuan ng asosasyon.
See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com