RES-02-2005: Pagtatalaga ng Gate Pass Sticker

KAPASIYAHAN BLG. 02, S-2005

ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY SA PAGPAPATUPAD NG PAGTATALAGA NG GATE PASS STICKER / PAGKAKAKILANLAN SA MGA SASAKYAN NG MGA LEHITIMONG NANINIRAHAN SA ROSEVILLE HEIGHTS SUBDIVISION.

YAYAMANG, ang samahang RHNAI, ay nagkakaisa sa layunin na lalong mapangalagaan ang kaayusan sa pagmonitor ng mga pumapasok at lumalabas sa ating subdibisyon;

YAYAMANG, ang nakararaming bilang ng mga kasapi ng RHNAI ay nagtatakda ng “GATE PASS STICKER” para sa mga sasakyan ng mga lehitimong naninirahan.

KUNG KAYA’T;

SA MUNGKAHI, ni Dir. Henry Collado, na pinangalawahan ng lahat ng dumalo;

PAGPAPASIYAHAN, tulad ng ginagawang pagpapasya, ang pagpapatupad tulad ng ginagawang pagtupad sa paglalagay ng GATE PASS STICKER sa lahat ng sasakyan na pag-aari ng lehitimong naninirahan sa subdibisyon;

PAGPAPASIYAHAN PA RIN, na ang sipi ng kapasyahang ito ay maipamahagi sa mga Direktor at mga nasasakupan ng subdibisyon ng Roseville Heights Subdivision, Sto. Tomas, San Jose City para sa kanilang kaalaman at kaukulang hakbang.


PINAGTIBAY: ngayong ika-5 ng Pebrero 2005.
See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com