Res#05-2013 Pangangalaga at mangangalaga ng Katubigan

KATITIKAN NG PANGKALAHATANG PAGPUPULONG NG KASAPI NG RHHAI NA GINANAP NOONG IKA-9 NG HUNYO, 2013 2:00 PM SA CLUB HOUSE

Mga Dumalo: MGA MIYEMBRO AT NAMUMUNO

KAPASIYAHAN BLG. 05, S-2013

ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY SA KASUNDUAN SA PANGANGALAGA AT MANGANGALAGA NG KATUBIGAN

YAYAMANG, ang katubigan (tangke, linya at sistema ng tubig) ay isang pangunahing kailangan ng mamamayan sa loob ng subdibisyon, na dapat na pangalagaan at paglaanan ng malaking pondo para sa mga susunod na panahon na magkaaberya ito o magdagdag pa ng mga kagamitang makakapagpaganda ng daloy ng tubig.

YAYAMANG, ang katubigan ay bahagi ng pag-aari (amenities) ng Roseville Heights Subdivision base sa Batas ng Pilipinas na IRRPD957 at sa pahintulot ng HLURB Reg. No: 18574 na pamahalaan ng Roseville Heights Homeowners Association, Inc. ang subdibisyon kasama na lahat ng mga ari-arian (open space and amenities) at walang sinuman ang makakapaglipat sa pamamahala ng iba liban ang legal na asosasyong ito na nabanggit.

YAYAMANG, ang mga alituntunin sa pangangalaga at bayarin sa konsumo sa tubig ay napag-usapan na ng mga namumuno at sa harap ng mga mamamayan sa bawat pangkalahatang pagpupulong.

NA, ang katubigan ay dapat na nasa pangangangalaga ng asosasyon at lahat ng mga proyekto at gawain na may kaugnayan dito ay dapat na nalalaman, isinasangguni at pinapayagan ng pamunuan ng asosasyon at may kaukulang resolusyon.

NA, ang katubigan ay dapat na nasa ilalim ng pangangasiwa ng Lupon ng Panghanap-buhay (Livelihood Committee) ng asosasyon katuwang ang hinirang ng pamunuan na siya namang pangalawang mangangasiwa.

NA, ang katubigan ay dapat na binubuo ng mga tauhan na taga-pangalaga ng linya ng tubig, tangke o imbakan, makina, sistema ng makina, taga-basa ng metro, taga-singil at taga-putol ng linya o daloy sa mga hindi nagbabayad na may kaukulang suweldo ayon sa minimum standard salary (labor code).

NA, lahat ng kaperahan mula sa katubigan, mga bayad sa konsumo ng tubig, bayad sa serbisyo sa mga nagpapalinya at nagpapaayos ng linya ng tubig ay dapat na isumite sa Ingat-yaman ng asosasyon bago matapos ang dalawang linggo at buwan. Mga bayarin sa katubigan; a) konsumo ng tubig na P15 bawat cubic meter na may “minimum” P130 sa bawat buwan; b) pagpapalinya P3,000; k) muling pagpapakabit P100.

NA, ang alituntunin sa sistema ng pagbabayad sa konsumo ng katubigan mula sa pamamahala ng Punong Lupon ng Hanap-Buhay (Livelihood) ay ang mga sumusunod:

1) Iikot ang taga-tala upang basahin ang nakonsumong tubig mula sa metro sa bawat bahay at isusumite ng lupon o taga-tala ang mga listahan ng mga nakonsumo ayon sa mga nabasa sa metro sa Ingat-Yaman ng asosasyon.

2) Gagawan ito ng kaukulang pagsusuma ng Ingat-Yaman upang malaman ang katumbas na kabuuang halaga upang gawan naman ng Ulat-Bayarin (Billing Statement) na ibabalik naman sa Lupon ng Hanap-Buhay upang pagtulungang ipamigay sa mga nagmamay-ari ng metro ng tubig.

3) Ang mga konsyumer ay kailangang magbayad sa Ingat-Yaman ayon sa itinakdang araw o petsa ng pagbabayad. Kailangang rin na makipagkita sa lupon o sa Ingat-Yaman kung mayroon mang problema sa bayarin.

4) Ang pamumutol ng linya ng tubig ay ipinapataw sa mga hindi nagbabayad mula sa kabuuang halaga sa loob ng dalawang buwan o humigit pang mga buwan. Pauna rito ang pagbibigay ng Liham-Paalala, mula isa hanggang ikalawang beses at dapat na bayaran ng buo ang utang sa tubig bago ito muling ikabit.

NA, ang buwanang halaga na kontribusyon ng mga kasapi ng asosasyon bilang butaw ay isasama na sa Ulat-Bayarin ng bawat kasapi na may metro ng tubig upang mapadali at mabawasan ang oras sa paniningil.

NA, ang mga maagang magbabayad hindi kasama ang may mga “minimum” ay bibigyan ng 3% diskwento mula sa kabuuang halaga at 3% multa naman sa mga lumalampas sa takdang oras ng bayaran, hindi kasama sa kabuuang halaga ang kontribusyon na nabanggit sa taas.

NA, ang pondong nakalaan sa makina ng tubig at pagsasaayos nito na hindi bababa sa kasing halaga ng makina at pag-aayos ay dapat na manatili sa banko at hindi ilalabas hanggat hindi nasisira ang makina maliban na lamang kung may masisira sa mga parte ng sistema ng makina (automatic switch, breaker at cable) na nakakaapekto sa daloy ng tubig na dapat na mabilisang bilhin at gayon na rin kung magpapatayo ng isa pang tangke ng tubig.

NA, ang kaperahan sa tubig, nasingil at gastusin ay dapat na nakasama sa Ulat-Pananalapi ng asosasyon tuwing isang buwan o ikatlong buwan. Ang mga gastusin at bibilhin ay dapat na may kaukulang dokumento at dapat na isumite sa Kalihim o Ingat-Yaman.

NA, ang lupon na nangangasiwa ng katubigan ay dapat na magtakda ng isa hanggang dalawang araw na pagmementina sa loob ng dalawa o ikatlong buwan at nakapaloob rito ang pagtingin sa kalinisan ng tubig, pagpapalit ng tubig (water flashing) at pagkompuni ng mga nasisirang linya. Ang nasasakupan ng pagmementina ay hanggang metro lamang ng tubig sa bawat bahayan.

KUNG KAYA, ang resolusyon na ito ay ginawa upang pagtibayin ang kasunduan sa katubigan ng Roseville Heights Subdivision sa kapakanan ng mga mamamayang nakatira rito.
X---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X
Pinagtibay ng mga namumuno ang resolusyong ito ngayong ika-4 ng Hulyo 2013 sa lugar ng Roseville Heights Subdivision.
See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com